• Imprimeix

Informe de regulació sobre l'Article 1. Onze del Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre

[ca/es]

El present document recull les consideracions de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) sobre el Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent (en endavant, RD 1070/2017).

El RD 1070/2017, per via del seu article primer, apartat Onze, introdueix un nou article 54ter al Reglament General d'actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació de tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'imposa una obligació d'informació a les persones o entitats, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives”, que intervinguin en la cessió d'habitatges amb finalitats turístiques.

(Si voleu continuar llegint podeu descarregar l'informe de regulació annex).

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

IR 34/2018

 (versió en català)

IR 34/2018

(versió en castellà)

Nota de premsa

(versió en català i en castellà)

Data d'actualització:  28.02.2018