• Imprimeix

L'ACCO ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior, A1-21, de reforç, per excés o acumulació de tasques

[ca]

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior, A1-21, de reforç per excés o acumulació de tasques.

Referència: VEH/065/2018

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Anunci de l'oferta de treball

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a superior

Grup i nivell: A1-21

Horari: Normal

Jornada: Normal

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 60

Durada: Sis mesos

Requisits

 • Disposar de la titulació d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

Funcions

 • Fer el seguiment de la normativa i jurisprudència en els àmbits autonòmics, estatal, europeu i internacional sobre competència i competititvitat.
 • Prestar assessorament en matèria de competència i atendre les consultes per telèfon i correu electrònic.
 • Elaborar informes des de la perspectiva de la competència sobre les normes, projectes de normes i l’activitat no normativa de l’Administració que presentin la potencialitat de repercutir en les condicions de competència en el mercat, simplificació administrativa i reducció de càrregues administratives innecessàries.
 • Elaborar estudis sectorials des de la perspectiva de promoció de la competència i bona regulació econòmica així com fer recomanacions per millorar el funcionament del mercat.
 • Donar suport tècnic en els diferents àmbits d’actuació de l’Autoritat Catalana de la Competència.
 • Qualsevol altra tasca relacionada amb la seva activitat que li sigui encomanada pel seu o seva superior jeràrquic.
 • A més de les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer el funcionari que l’ocupi (art.66 del Decret legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 • Estar en possessió de titulació universitària superior (llicenciatura, grau o equivalent) en els camps del dret, l'economia o l'empresa.
 • Estar en possessió de formació específica (màster, postgrau, cursos de doctorat en matèries vinculades a la política de competència, els sectors regulats, i la “better regulation”, el dret europeu, l'organització industrial, així com de mètodes quantitatius).
 • Estar en possessió del títol de Doctor.
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari (word, excel, power point) i de programari informàtic d’estadística i econometria.
 • Coneixements d’anglès.
 • Coneixement d’altres llengües estrangeres.
 • Coneixement dels processos d'elaboració de normativa, tant reglamentària com legislativa.
 • Experiència professional prèvia en l’àmbit d’actuació assignat a aquest lloc en despatxos professionals i consultores especialitzades.
 • Experiència professional prèvia en l’àmbit d’actuació assignat a aquest lloc en autoritats públiques en matèria de regulació i competència.
 • Experiència professional en matèria de contractació pública.
 • Experiència professional en la tramitació d’expedients sancionadors.
 • Experiència professional en estudis econòmics i anàlisi de mercats.

Forma d'ocupació del lloc

Interinatge per excés o acumulació de tasques.

Participació

Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud mitjançant el següent Formulari.

Així mateix han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI, a l’adreça de correu electrònic: ofertesatri.veh@gencat.cat.  En el missatge de correu s’ha de detallar, a l’apartat Assumpte, la referència següent: Cognoms, nom, VEH/065/2018.

Selecció

El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum (valoració de l’experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista personal i/o es faran proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Avís

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Data d'actualització:  09.05.2018