• Imprimeix

Com presentar una denúncia

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) tramita i resol els procediments sancionadors establerts a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència (BOE número 159, de 4 de juliol de 2007), per la realització de conductes restrictives de la competència. 

La Llei de defensa de la competència prohibeix als seus articles primer, segon i tercer la realització de conductes col·lusòries, d'abús de posició dominant i de falsejament de la lliure competència per actes deslleials.

La Direcció General de Defensa de la Competència de l'ACCO acorda l'inici dels procediments sancionadors establerts a la Llei de defensa de la competència quan es detecten indicis racionals de l'existència de conductes restrictives de la competència, generalment, en virtut de denúncia.

Correspon al Tribunal Català de Defensa de la Competència (TCDC) de l'ACCO resoldre els procediments sancionadors incoats per la Direcció General. El TCDC també acorda l'arxivament de les denúncies quan considera que no hi ha indicis d’infracció de la Llei. Contra les resolucions i actes del TCDC no es pot interposar cap recurs en la via administrativa i només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà del dia de la notificació de l'acte objecte d'impugnació, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D'acord amb l'article 49 de la Llei de defensa de la competència, qualsevol persona física o jurídica, interessada o no, pot presentar davant l'ACCO una denúncia de les conductes infractores establertes als articles 1, 2 i 3 de la Llei.

 

Consulteu les instruccions per formular una denúncia:

* versió en català                             

* versió en castellà

PRESENTAR UNA DENÚNCIA EN LÍNIA

Passos a seguir

(Navegadors recomanats: Internet Explorer i Google Chrome)

  1. Descarregueu-vos el formulari de denúncia i empleneu-lo: formulari de denúncia
  2. Signeu-lo digitalment
  3. Envieu el formulari a la bústia de correu electrònic de l'ACCO: autoritat.competencia@gencat.cat o bé a través del canal de col·laboració de l'ACCO: Canal de col·laboració
  4. Un cop hàgiu fet la tramesa en rebreu l'acusament de recepció i una còpia del formulari que heu enviat al més aviat possible.

Contingut mínim de les denúncies

L'article 25 del Reglament de la Llei de defensa de la competència, aprovat pel Reial Decret 261/2008, de 22 de febrer (BOE número 50, de 27 de febrer de 2008), estableix el contingut mínim de les denúncies, que han d'incloure la informació següent:

a) Nom o raó social, domicili, telèfon i número de fax del/dels denunciants, i, en cas que actuïn per mitjà d'un representant, acreditació de la representació i domicili als efectes de notificacions.

b) Nom o raó social, domicili, i, si s'escau, número de telèfon i de fax o qualsevol altre mitjà electrònic pertinent dels denunciats.

c) Fets dels quals deriva l'existència d'una infracció i proves, si s'escau, dels fets, així com definició i estructura del mercat rellevant.

d) Si és necessari, justificació dels interessos legítims d'acord amb amb l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè es consideri interessat en l'eventual expedient sancionador.

La formulació d'una denúncia no vincula la Direcció General de Defensa de la Competència de l'ACCO per iniciar el procediment sancionador. Si la persona denunciant vol ser considerada com a part interessada al procediment sancionador incoat, ha d'indicar-ho expressament i justificar la concurrència d'un interès legítim.

El denunciant pot aportar les dades i la informació addicional que permetin l'ACCO la detecció d'indicis suficients per incoar els procediments sancionadors.

Si la denúncia no compleix els requisits anteriors, la Direcció General de Defensa de la Competència de l'ACCO requerirà el denunciant perquè en el termini de 10 dies esmeni la falta o aporti la documentació requerida, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la denúncia.

Les consultes relatives a la presentació i el contingut de la denúncia es poden adreçar al compte de correu electrònic de l'Autoritat Catalana de la Competència autoritat.competencia@gencat.cat o bé trucant al número de telèfon 93 552 81 60.

Data d'actualització:  08.09.2011