• Imprimeix

L'ACCO pública l'estudi encarregat al Dr. Pep Salas "Accés a les dades de consum elèctric dels comptadors digitals i el seu ús"

[ca/es/en]

Les dades són la base pel desenvolupament de nous models de negoci, circumstància que va conduir l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) a elaborar i publicar recentment un estudi sobre aquesta matèria: "L'economia de les dades. Reptes per a la competència" (ES-12/2016).

Vista la importància de l'accés a la informació, l'ACCO ha considerat oportú elaborar un estudi específic sobre les dificultats d'accedir a la informació recopilada pels comptadors digitals d'electricitat del sector residencial. En aquest estudi es recullen, en primer lloc, algunes de les potencialitats derivades de l'accés a la informació de consum elèctric. En segon lloc, es descriuen algunes actuacions que poden haver impedit o dificultat l'accés a aquesta informació i per tant a l'efectiu desenvolupament d'aquestes potencialitats. Finalment, es formulen diverses propostes que garanteixin un accés neutre a les dades (creació d'un operador neutre de dades, clarificar i assegurar la separació entre distribuïdors i comercialitzadors i incentivar l'aparició de la figura independent de l'agregador).

A partir del contingut d'aquest estudi, l'ACCO ha confeccionat un document de conclusions on s'hi destaquen els aspectes més rellevants des de l'òptica de la competència.

Data d'actualització:  19.04.2017