• Imprimeix

Programa de clemència

La Llei de defensa de la competència estableix als articles 65 i 66 el programa d'exempció i de reducció de les multes, denominat “programa de clemència”. 

Qualsevol persona física o empresa pot ser beneficiària de l'exempció de la multa o de la seva reducció si, havent participat en un càrtel (acord secret entre dos o més competidors l'objecte del qual és la fixació de preus, de quotes de producció o de venda, el repartiment de mercats o la restricció de les importacions o exportacions), denuncia la seva existència i aporta proves substantives per a la investigació. 

L'ACCO pot acordar, si es compleixen determinades condicions, l'exempció de la multa al primer sol·licitant que aporti elements de prova que permetin, en relació amb el càrtel, o bé ordenar el desenvolupament d'una inspecció o bé constatar la infracció de l'article 1 de la Llei sempre que l'ACCO no en disposi d'elements de prova suficients.

Igualment, l'ACCO pot reduir el import de la multa als successius sol·licitants que facilitin elements de prova, sempre que, per la seva naturalesa o nivell de detall, permetin augmentar la capacitat de l'ACCO de provar els fets de què es tracti.

GUIA PER FORMULAR UNA SOL·LICITUD DE CLEMÈNCIA

Versió en català Versió en castellà

El procediment d'exempció i de reducció de la multa s'inicia a instància de l'empresa o persona física sol·licitant que hagi participat en el càrtel. La sol·licitud es pot presentar per escrit o verbalment mitjançant compareixença a les dependències de l'ACCO.

L'empresa o persona física sol·licitant de l'exempció o de la reducció de la multa ha de complir les condicions establertes als articles 65.2 o 66.1.b) de la Llei de Defensa de la Competència.

La sol·licitud ha de contenir la informació i anar acompanyada dels mitjans de prova que estableix l'article 46.3 del Reglament de defensa de la competència:

a) El nom o raó social i l'adreça del sol·licitant.

b) El nom o raó social, l'adreça de les empreses i les dades professionals de totes les persones físiques que participin en el càrtel o hi hagin participat.

c) Una descripció detallada del càrtel que inclogui els seus objectius, activitats i funcionament, els productes, serveis i el territori afectats, la durada estimada i la naturalesa del càrtel.

d) Proves del càrtel que estiguin en possessió del sol·licitant o de les quals pugui disposar en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Relació de les sol·licituds d'exempció o de reducció de l'import de la multa que el sol·licitant, si s'escau, hagi presentant o vagi a presentar davant altres autoritats  de competència en relació amb el mateix càrtel. 

Les consultes relatives a la presentació i el contingut de la sol·licitud d'exempció o de reducció de la multa es poden fer a través de l'adreça de correu electrònic de l'Autoritat Catalana de la Competència (autoritat.competencia@gencat.cat) o trucant al número de telèfon 93 552 81 60.

Data d'actualització:  21.01.2011