• Imprimeix

Què és i què fa l'ACCO

Què és l'Autoritat Catalana de la Competència?

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) és un organisme que té com a missió vetllar pel correcte funcionament competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l'economia a Catalunya.

La Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, va crear l'ACCO per tal que exercís les funcions derivades del nou marc competencial ampliat que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'article 154 de l'Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de promoció de la competència i executiva en matèria de defensa de la competència, respecte a les activitats econòmiques que s'exerceixen principalment a Catalunya.

L'ACCO adopta la forma d'organisme autònom de caràcter administratiu i es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Promoció i defensa de la competència

L'activitat de l'ACCO té com a objectiu la garantia, millora i promoció de la competència a Catalunya, procurant que els beneficis del funcionament competitiu del mercat s'estenguin al conjunt de la societat.

L'existència de competència efectiva als mercats afavoreix l'assignació òptima dels recursos en benefici del conjunt de la societat, de les empreses i de les persones consumidores de béns i usuàries de serveis públics i privats. Les funcions de promoció i de defensa de la competència són un instrument de la política econòmica que contribueix al dinamisme i la competitivitat de l'economia catalana i a la defensa de l'interès general.

L'ACCO actua amb plena independència tant dels agents econòmics com del Govern de la Generalitat i integra en un únic organisme, a més de les funcions que ja exercien els dos òrgans de defensa de la competència de Catalunya preexistents creats l’any 2002, les funcions derivades de l'ampliació de competències efectuada per la reforma de l'Estatut d'autonomia del 2006.

D'una banda, l'ACCO exerceix les funcions d'instrucció i de resolució dels procediments sancionadors per infracció de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, incloses també les funcions d'inspecció i d'investigació per a la detecció i comprovació de l'existència de conductes restrictives de la competència. Aquestes funcions d'instrucció i resolució s'han atribuït, com a garantia d'independència i de separació entre les fases del procediment, a dos òrgans interns diferenciats, la Direcció General de Defensa de la Competència i el Tribunal Català de Defensa de la Competència, respectivament.

Per l'altra, el nou model organitzatiu implantat per la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de creació de l'ACCO potencia i incideix en el reforçament de les polítiques proactives de foment i de promoció de la competència, desplegant així plenament el marc competencial definit per l'entrada en vigor del text de l'Estatut d'autonomia aprovat el 2006. L'ACCO promou la competència mitjançant:

a) l'anàlisi i l'estudi dels sectors econòmics i de la regulació i de l'actuació de les administracions públiques;

b) la realització de propostes conduents a l'eliminació de restriccions i, per tant, a la millora de la competència; i,

c) la difusió de la cultura de la competència a tots els àmbits de la societat.

Data d'actualització:  20.01.2011