• Imprimeix

Estructura i composició de l'ACCO

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) s'estructura en tres òrgans:

1)  El president o la presidenta de l'ACCO, assumeix funcions de direcció i de representació de l'organisme. En virtut del principi de separació de les funcions d'instrucció i de resolució dels procediments atribuïdes a òrgans diferenciats, l'actuació instructora de la Direcció General no és sotmesa a la dependència funcional de la presidència.

2)  El director general o la directora general de l'ACCO, amb funcions d'instrucció dels procediments sancionadors i de realització dels treballs de promoció de la competència, inclosa la possibilitat de propostes de recomanació a les administracions públiques elevades a l'òrgan de resolució. Així mateix, la Direcció General de l'ACCO emet documents d'avaluació sobre els efectes de les operacions de concentració empresarial amb incidència significativa a Catalunya i informes sobre ajuts públics.

La Direcció General de l'ACCO exerceix les seves funcions mitjançant tres àmbits funcionals:

Àmbit d'instrucció dels procediments sancionadors establerts a la normativa de defensa de la competència i de vigilància del compliment i de l'execució de les resolucions corresponents.

Àmbit d'informe sobre la regulació i l'actuació administrativa que pugui incidir en les condicions de competència en el mercat.

Àmbit d'anàlisi, estudi i elaboració de propostes respecte de les condicions de competència dels mercats i sectors econòmics i de difusió dels diferents aspectes relatius a la competència.

3)  La Secretaria General de l'ACCO, depèn de la presidència de l'Autoritat i actua com a òrgan de suport material, administratiu i tècnic de l'organisme.

El Tribunal Català de Defensa de la Competència (TCDC de l'ACCO), és l'òrgan col·legiat de l'Autoritat, sense personalitat jurídica pròpia, integrat pel president o presidenta de l'Autoritat que el presideix, per dos vocals i pel secretari o la secretària general de l'ACCO, que exerceix com a secretari de l'òrgan col·legiat, que en forma part com a membre amb veu i sense vot. El TCDC de l'ACCO exerceix funcions de resolució dels procediments sancionadors, d'arbitratge i de recomanació.

Els càrrecs de l'Autoritat són el president o presidenta, el director o directora general i els vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència. El càrrec de vocal, però, no exigeix dedicació absoluta i és retribuït mitjançant una compensació econòmica per cada acte jurídic o treball realitzat.

El president o presidenta de l'Autoritat i els vocals del TCDC de l'ACCO són nomenats per un període de 6 anys no renovable.

President: Marcel Coderch i Collell (consulteu el seu perfil i la seva trajectòria professional).

Director general: Marc Realp i Campalans (consulteu el seu perfil i la seva trajectòria professional).

Vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència: Josep Maria Arauzo Carod - Rogeli Montoliu i Casals.

La plantilla actual de personal de l'ACCO està formada per 18 funcionaris/àries (consulteu la plantilla de l'ACCO).

Cap funcionari o funcionària d'aquesta plantilla té la condició d'alliberat o alliberada sindical. D'altra banda, l'ACCO no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes administratius signats.

Data d'actualització:  21.12.2015